Wijziging terugbetaling gastroscopie

In het kader van de besparingen, verandert vanaf 1 juni 2017 de terugbetaling voor gastroscopie.
Deze prestatie zal maximum één keer per drie jaar vergoed worden:

1° in de rubriek I. Diagnostische handelingen, onder het opschrift Endoscopieën van het spijsverteringsstelsel langs orale weg, in de verstrekkig 473056-473060 wordt tussen het tweede lid en het derde lid een lid toegevoegd, luidende:
"De verstrekking wordt toegekend maximum één keer per 3 jaar, tenzij de rechtvaardiging voor een kortere termijn in het verslag van het onderzoek vermeld."

Uiteraard blijven er een aantal strikte indicaties bestaan voor snellere gastroscopie, en deze zullen terugbetaald worden mits rechtvaardiging voor een kortere termijn in het verslag van de gastroscopie wordt vermeld.
Als indicaties voor snellere gastroscopie weerhouden we zeker:

 • Vermoeden hoge gastro-intestinale bloeding
 •  Alarmsymptomen:
  • onverklaarde vermagering
  • dysfagie
  • odynofagie
  • onverklaarde ferriprieve anemie
  • aanhoudend braken
  • palpabele massa of lymfadenopathie
 •  Voedselimpactie
 •  Dysplasie bij biopsies
 •  Verdacht maagulcus met negatieve biopsies
 •  Recente hoogabdominale pijnklachten, o.a. na inname NSAID

Mogen we u vragen rekening te houden bij doorverwijzing voor gastroscopie met deze aanpassing van de nomenclatuur. Indien de voorbije drie jaar reeds  een gastroscopie uitgevoerd werd, kan bij twijfel best eerst een raadpleging gepland worden.
De beslissing tot al dan niet uitvoeren van een gastroscopie wordt uiteindelijk door de behandelend gastro-enteroloog genomen.